УДК 37

ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Єнигін Дмитро Вікторович
Кримський гуманітарний університет, м. Ялта (Україна)

Аннотация
У статті описуються засади розвитку педагогічної майстерності вчителів початкових класів у системі неперервної освіти.

PRINCIPLES OF PEDAGOGICAL SKILLS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE SYSTEM OF LIFELONG LEARNING

Enigin Dmitro Viktorovich
Crimean University of Humanities, Yalta (Ukraine)

Abstract
This article is about principles of pedagogical skills of primary school teachers in the system of lifelong learning.

Рубрика: 13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Библиографическая ссылка на статью:
Єнигін Д.В. Засади розвитку педагогічної майстерності вчителів початкових класів у системі неперервної освіти // Современные научные исследования и инновации. 2012. № 10 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2012/10/18150 (дата обращения: 11.01.2018).

У сучасному світі, який характеризується стрімко зростаючим процесом інформатизації та комп’ютеризації, поширюваною тенденцією міграції населення, що зумовлена процесами глобалізації, освіта перетворюється із закінченого процесу в безкінечний. Адже людина, яка прагне гідного соціального стану та позиції у суспільстві і бажає бути конкурентоспроможною на ринку праці, повинна неперервно навчатися новому, засвоювати як нові знання, так і набувати нових вмінь і навичок. Неперервна освіта означає не тільки освіту впродовж всього життя, а й передбачає постійний перехід на більш високі рівні, якісний і кількісний прогрес людини в оперуванні своїми професійними знаннями і вміннями, набуття життєвого і професійного досвіду.

За роки незалежності України зроблені істотні кроки в розвитку національної системи освіти. До яких й слід віднести створення неперервної ступеневої освіти, варіативність мережі навчальних закладів та освітньо-професійних програм. Одним з приоритетних напрямків реформування системи освіти є створення умов для задоволення освітніх і професійних потреб особистості і можливостей її удосконалення на основі неперервної освіти. Тобто, провідними ідеями розвитку сучасної освіти є гуманізація та неперервність. Згідно з визначенням Міжнародної комісії з освіти XXI століття при ЮНЕСКО неперервна освіти повинна об’єднувати всю діяльність та ресурси в галузі освіти та спрямовувати їх на досягнення гармонійного розвитку потенційних здібностей особистості та прогресу в перетворенні суспільства. Неперервна освіта реалізовується шляхом: забезпечення наступності змісту та координації навчально-виховної діяльності на різних ступенях освіти, які функціонують як продовження попередніх і передбачають підготовку осіб до можливого переходу на наступні ступені; формування потреби та здатності особистості до самонавчання; оптимізації системи перепідготовки працівників і підвищення їх кваліфікації (модернізації системи післядипломної освіти на основі відповідних державних стандартів); створення інтегрованих навчальних планів і програм; формування й розвиток навчально-науково-виробничих комплексів ступеневої підготовки фахівців; запровадження й розвиток дистанційної освіти; організація навчання відповідно до потреб особистості і ринку праці на базі професійно-технічних та вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, а також використання інших форм навчання; забезпечення зв’язку між загальною середньою, професійно-технічною, вищою та післядипломною освітою.

Неперервність освіти передбачає єдність, взаємозв’язок, взаємозумовленість, наступність всіх ланок, що складають систему освіти. Саме наступність є необхідною умовою успішного функціонування системи ступеневої освіти.

Неперервність освіти віддзеркалюється й на розвитку педагогічної майстерності взагалі та педагогічної майстерності вчителів початкових класів зокрема. Модернізація системи підвищення кваліфікації визначається новими концептуальними підходами до формування і розвитку педагогічної майстерності вчителя з урахуванням загальноєвропейських, вітчизняних та регіональних стандартів, запровадженням нових індивідуально-диференційованих, особистісно зорієнтованих моделей підвищення кваліфікації, урізноманітненням умов та акмеологічних факторів для професійно-фахового та індивідуально-особистісного зростання педагога. В нових соціокультурних умовах спостерігаємо  зміну філософії навчання і викладання,  поступове формування нової педагогічної свідомості, коли вчитель початкових класів виступає не пасивним транслятором готових педагогічних чи методичних рецептів, а харизматичним творчим лідером, фундатором освітніх ініціатив та інновацій, яскравою індивідуальністю, яка реалізовує у взаємодії з учасниками навчально-виховного процесу свій гуманістичний світогляд і світорозуміння.

На всіх етапах вчитель початкових класів стає ініціатором і стратегом, активним суб’єктом творчого інноваційного професійно-особистісного саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації.

Належний диференційований, особистісно зорієнтований науково-методичний супровід, здійснений на всіх етапах навчання, сприятиме неперервному фаховому  розвитку й професійному становленню вчителя-майстра, акмепрофесіонала, вчителя початкових класів нової формації.

Стратегію й тактику неперервної освіти чітко визначено в Концепції та Програмі розвитку в Україні системи освіти протягом життя; в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки; в Концепції освіти дорослих в Україні; в Законах України “Про освіту” та “Про вищу освіту”.

Необхідність забезпечення розвитку освіти і науки,  адекватного використання модернізаційного потенціалу національної освітньо-наукової системи, виведення її на рівень європейської і світової якості і конкурентоздатності відзначається у програмних документах Української Держави, зокрема, у Програмі економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»,  Посланні Президента до Верховної Ради «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2011 році»,  Указі Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 року.

Аналіз педагогічних джерел свідчить, що різноманітні аспекти питання неперервності освіти знаходяться під пильною увагою науковців вже досить давно (Я. Коменський, А.Дистервег, І.Песталоці, К.Ушинський).

Стержневим моментом низки досліджень (Л. І. Анциферова, А. Н. Бердяєв, А. А. Вербицький, В. В. Зеньковський, А. В. Петровський, В. В. Столін,                К. Д. Ушинський) виступила теорія про творчу суттєвість професійної самореалізації педагога. Концептуальні ідеї про педагогічну майстерність висвітлено в працях Є. П. Білозерцева, О. В. Бондаревської, Є. І. Пасова,              З. І. Равкіна, Є. М. Шиянова. Теорії технологічності педагогічного процесу та формування педагогічної творчості знайшли відображення в працях                    Ю. К. Бабанського, В. Б. Безпалько, В. В. Давидова, В. І. Качан,                              В. В. Карєвського, Б. Т. Ліхачова, В. А. Слатсьоніна, Л. Ф. Спіріна.

Розвиток педагогічної майстерності  та проблеми неперервної освіти розглянуто в дисертаційних  дослідженнях із педагогіки в таких аспектах: формування та розвиток особистості сучасного вчителя (І. В. Табачек), інноваційний педагогічний досвід як фактор модернізації регіональної системи освіти (А. В. Майстер), науково-методичний супровід професійного росту вчителя (С. В. Кирдянкина), управління інноваційними процесами в регіональній системі освіти (С. В. Наумов), психолого-акмеологічна модель розвитку професіоналізма педагога (Л. В. Абдаліна), психолого-педагогічні умови самоосвіти майбутніх учителів (Т. В. Борисова).

Незважаючи на численні дослідження в цій галузі, аспекти розвитку педагогічної майстерності вчителів початкових класів у системі неперервної освіти не були предметом вивчення науковців.

Крім того, однією з найважливіших умов  інтеграції України у світовий освітній простір є її відповідність європейським освітнім стандартам, згідно з якими фахівець сучасного ринку праці має постійно вдоконалювати свій професіоналізм відповідно до Європейської концепції освіти протягом життя.

Однак вивчення теоретичних джерел і досвіду роботи вищих навчальних закладів, знайомство з традиційними й інноваційними підходами до професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів, аналітичний огляд методичних розробок засвідчують, що викладачі використовують переважно застрілі традиційні форми, методи, засоби навчання та зовсім не приділяють уваги формування різних аспектів педагогічної майстерності з укліном на постійно самоосвіту в межах неперервної освіти.

Таким чином, вивчення теоретичних засад розвитку педагогічної майстерності вчителів початкових класів у системі неперервної освіти засвідчили наявність суперечностей між:

  •  потребою в розвитку педагогічної майстерності вчителів початкових класів у системі неперервної освіти та недостатньою їх готовністю до реалізації завдань інноваційного розвитку освіти в постійно змінних соціально-економічних умовах;
  •  необхідністю наукового обгрунтування процесу розвитку педагогічної майстерності вчителів початкових класів та недостатньою розробленістю методологічних основ підготовки таких педагогів у системі неперервної освіти;
  •  потребами освітньої практики в учителях, які є спроможні вирішувати завдання інноваційного розвитку освіти на основі їх ціннісних орієнтирів та відсутністю в існуючій системі неперервної педагогічної освіти факторів, допомагаючих майбутнім педагогам обрати цінносні обгрунтування під час процесів змін в освіті;
  •  необхідністю впровадження інформаційних технологій до процесу формування педагогічної майстерності в системі неперервної освіти та недостатнім рівнем готовності вчителів початкових класів до їх використання в проектно-прогностичній діяльності;
  •  потребою в інтеграції всіх наукових та методичних можливостей та неготовністю педагогів до організації розвитку власної педагогічної майстерності в системі неперервної освіти.

Поделиться в соц. сетях

0


Количество просмотров публикации: Please wait

Все статьи автора «Reznik»


© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться: