ЖУКОВ П.П., БЕРЕЖНИЙ В.М., КРАВЧУК Ю.Б., ЄПІШІНА І.М. МОДУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛIН, ЯК ЗАЛОГ ЕФЕКТИВНОГО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТIВ


ЖУКОВ П.П., БЕРЕЖНИЙ В.М., КРАВЧУК Ю.Б., ЄПІШІНА І.М. МОДУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛIН, ЯК ЗАЛОГ ЕФЕКТИВНОГО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТIВ


Рубрика: 08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ, 13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Библиографическая ссылка на статью:
// Современные научные исследования и инновации. 2012. № 2 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2012/02/6990 (дата обращения: 05.02.2020).

В сучасних умовах навчання студентів по будь якої дисципліни на викладача звалюється велике навантаження, які пов’язані з використанням положень Болонського процесу. Це пов’язане перш за все з підготовкою самого матеріалу по практичним заняттям і тестам з контролю теоретичних знань студентів. Потім з визначенням якості виконання студентами як різних завдань на практичних заняттях, так і теоретичних знань при проведенні модульних контролів, а також з визначенням кінцевих оцінок по кожному студенту по кожному модулю по прийнятий системи оцінок, які встановлені міністерством освіти. Все це займає багато часу і зусиль викладача, коли ця робота виконується без використання інформаційних технологій і ЕОМ.

Попит проведення занять показує, що для зручності, проведення занять і модульного контролю, необхідно змоделювати навчальний процес таким чином, щоб викладач мав можливість контролювати процес виконання кожного індивідуального завдання по кожного студенту окремо. Для цього була розроблена програма (типу електронного журналу викладача), яка дозволяє контролювати студента, як і в звичайному журналу викладача, тобто викладач відзначає наявність конкретного студента на заняттях, а також оцінки по практичним індивідуальним завданням і оцінки по поточному теоретичному контролю, коли вони мають місто, а також бали, які були отримані за тести по теоретичної частині модульного контролю. Програма в автоматичному режимі дозволяє визначати кількість штрафних балів і кількість заохочувальних балів за добросовісну працю по кожному конкретному студенту на протязі модульний відрізка часу. Крім того, студентам, які не мають штрафних балів і мають середні поточні оцінки не нижче 4,5 на протязі модульного відрізку часу, програма в автоматичному режимі визначає оцінку у виді відповідних балів і дає можливість студенту не здавати модульний тести, які проводяться також на ЕОМ. Проте, якщо студент на протязі подальших модульних відрізків часу отримає хоча би один штрафний бал, то ЕОМ в автоматичному режимі анулює заохочувальні попередні модульні бали і оцінки у попередніх модульних відрізках і пропонує студенту здавати тести по кожному поточному модулю на ЕОМ. Як показує попит, це достатньо стимулює студентів до поточної підготовки до занять.

Приклад електронного журналу викладача наведений на рис.1.

Як було сказано, пропонована система контролю передбачає, як систему штрафів, так і систему заохочень. Так за кожний пропуск занять без поважної причині студент втрачає 2 бала, а за кожну отриману двійку в процесі експрес поточного контролю на лекціях студент втрачає 10 балів, якщо він її не перездає. Якщо студент перездає отриману двійку, тоді  величина попереднього штрафу зменшуються до 2 балів.

 

Між тим, для того, щоб забезпечити ефективне проведення занять, особливо практичних, і контроль їх виконання кожним студентом, без використання елементів комп’ютерного моделювання на базі сучасних інформаційних технологій це – не можливо.

Так при проведенні практичних занять по навчальним дисциплінам використовуються навчальні програми на ЕОМ, яки при введенні номеру за списком студента в начальному журналі, на підставі номеру залікової книжці студента ЕОМ автоматично змінює початкові данні той чи іншої задачі, що дозволяє кожному студенту вирішувати тільки свій варіант задачі. При цьому програма зроблена таким чином, що за результатами рішення кожної задачі ЕОМ може самостійно виставляти оцінку за виконану роботу, як за 5-ти бальною системою, так і шкалою ЕСТS. Аналогічно проходять і здача студентами лекційного матеріалу по кожному навчальному модулю. При цьому програма проведення модульного контролю на ЕОМ дозволяє занести відповідну кількість питань по модулю в пам’ять ЕОМ і із всієї множини питань, по завданню викладача, випадковим чином видавати студентам визначену кількість питань з визначної кількості варіантів відповідей. У нашому випадку, ЕОМ видає випадковим методом 60 (100) запитань, кількість задає викладач. Кожне запитання має від 2 до 10 варіантів відповідей. По результатах тестування ЕОМ видає відсоток вірних відповідей, які рівняються кількості балів, які отримав студент. Прохідна мінімальна кількість балів за модулем по конкретному студенту, повинна бути не менше 60 балів + сума штрафних балів ЕОМ в електронному журналі. При цьому, ЕОМ повідомляє студенту здав він чи не здав теоретичний модульний контроль і у випадку неможливості здати цей матеріал, пропонує студенту додатково провести підготовку по матеріалам навчальної дисципліни. Кінцева кількість балів визначається по результатах кількості балів за практичні роботи і теоретичні тестування з урахуванням їх вагових значень. Вагове значення між практичними і теоретичними розділами дисципліни визнає викладач. Так вагове значення практичної частині відповідної дисципліни дорівнює 40%, відповідно – теоретичної частині – 60%. Кінцева оцінка студента визначається автоматично, як за п’ятибальною оцінкою, так і за шкалою ECTS.

Використання цей моделі модульного контролю з прозорливим алгоритмом визначення оцінок є запорукою ефективної навчальної підготовки студентів.

Рисунок 1

Рисунок 2

 

 

Поделиться в соц. сетях

0


Количество просмотров публикации: Please wait

Все статьи автора «Kravchuk»


© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться:
  • Регистрация