УДК 82

ІСТОРИЧНІ ПРОТОТИПИ ОВОДА: СПРОБА РЕКОНСТРУКЦIЇ АВТОРСЬКОГО ЗАДУМУ Е. ВОЙНИЧ

Мітягіна С.С.
Хмельницкий институт Межрегиональной Академии управления персоналом
старший преподаватель кафедры общенаучных и общеобразовательных дисциплин
Mityagina S.S.
Khmelnitsky Institute of Inter-Regional Academy of Personnel Management
senior lecturer in general scientific and general subjects

Рубрика: 10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Библиографическая ссылка на статью:
Мітягіна С.С. Історичні прототипи Овода: спроба реконструкцiї авторського задуму Е. Войнич // Современные научные исследования и инновации. 2011. № 5 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2011/09/1692 (дата обращения: 15.01.2021).

Просмотреть статью на английском языке

Прагнення українського суспільства до європейської інтеграції робить особливо актуальними дослідження культурних та суспільно-політичних зв’язків між нашою державою та європейськими країнами. З цієї точки зору непересічне значення для вітчизняної культури має вивчення біографії та творчості видатної британської письменниці, перекладача, композитора, авторки всесвітньовідомого роману «Овід» Е. Войнич, творча і суспільна діяльність якої найтіснішим чином пов’язана з Україною [9, с. 550-551].
Серед досліджень творчості Е. Войнич значна частина присвячена найбільш популярному аспекту – пошуку прототипу головного героя роману «Овід». Серед авторів таких досліджень – С. Марвич, Є. Таратута, О. Прокоф’єва, В. Зоркін, С. Шевченко, П. Горєлік, О. Кара-Мурза та ін. Хоча сама Е. Войнич спростовувала наявність у Овода конкретного прототипу, вона визнавала, що образ створювався в її уяві під впливом багатьох факторів [8, с. 569], що дає підстави дослідникам висувати різноманітні версії, називаючи такі імена, як С. Степняк-Кравчинський, Дж. Гарібальді, Дж. Мадзіні, С. Рейлі, В. Караулов, М. Войнич та ін., однак глибоких робіт на дану тему досі не представлено.
Новизна даного дослідження полягає, по-перше, у спробі проаналізувати максимальну кількість гіпотез; по-друге, у введенні у список можливих прототипів раніше не розглянутих дослідниками Сократа, Ф. Орсіні й А. Кіріазіса. Відповідно мета даної статті – виявити, які історичні персонажі вплинули на задум Е. Войнич при створенні образу Овода.
Різноманітні гіпотези стосовно того, яка історична особа послужила прообразом Рівареса, знаходяться на різних стадіях розробки, при цьому деякі з них не підтверджені навіть незначними доказами. Серед останніх, наприклад, версії про те, що Овода списано з російського поета Д. Вєнєвітінова [6]; чоловіка письменниці – М. Войнича [7]; авантюриста і шпигуна С. Рейлі [1; 2, с. 288]; народовольця В. Караулова [3].
Не викликає сумнівів, що одним із прототипів Овода є Ісус Христос: весь роман фактично будується на основі паралелі «Овід – Христос». Докази використання Е. Войнич образа Христа у якості прототипу Рівареса полягають насамперед у наступних збігах їх біографічних даних: 1) Як і у випадку Христа, юридичним батьком Артура є людина, не рідна йому по крові. 2) Перший арешт Артура відбувається в ніч на Страсну п’ятницю, відому як ніч арешту Ісуса. 3) У якості пропагандистсько-виховного засобу і Христос, і Овід використовують іносказання: Ісус – притчі, Ріварес – памфлети. 4) Обидва, і Христос, і Овід, оголошуються владою породженням диявола за сміливість поглядів, нестандартність поведінки і магічний вплив на маси. 5) І Овід, і Ісус проявляють особливо ніжну турботу про дітей. 6) Маючи певну програму революційних дій, обидва в спілкуванні зі своїми послідовниками основний упор роблять на пропаганду не свого вчення, а своєї особистості. 7) Під час допитів і Христос, і Овід тримаються не лише сміливо, але й зухвало – виступають обвинувачами своїх же суддів. 8) Під час ув’язнення обидва піддаються катуванням. 9) І Христос, і Овід знають про неминучість своєї скорої загибелі. 10) Незадовго до смерті як Христос, так і Овід пропонують своїм найближчим послідовникам прийняти причастя. 11) Страти Христа й Овода відбуваються напередодні релігійних свят. 12) Як Христа, так і Овода судять із порушенням закону, виправдовуючи це спробою уникнути заворушень у місті. 13) Овід подібно Христу опиняється в ситуації, коли рішення про його страту повинне прийматися його власним батьком. 14) Овода, як і Христа, страчують у віці тридцяти трьох років. 15) Незадовго до смерті як Христос, так і Овід пророкують події, які мають відбутися незабаром після їхньої загибелі. 16) Обидва, Христос і Овід, залишають духовний заповіт своїм послідовникам.
Є вагомі підстави вважати також, що одним із прототипів Рівареса є давньогрецький філософ Сократ, особистістю та вченням якого Е. Войнич цікавилась з дитинства. Повноцінних робіт, присвячених розгляду Сократа як прообразу Овода раніше не публікувалося, незважаючи на те, що в романі присутній натяк самої авторки на подібність місій давньогрецького мислителя і Рівареса, а саме – розбудити маси від духовної, інтелектуальної, моральної сплячки. Оскільки дослідженню подібностей між Ріваресом і Сократом присвячено окрему статтю [4], представляється можливим обмежитись переліком фактів, які доводять, що філософ виступив одним із прототипів Овода: 1) І Сократ, і Ріварес іменують себе оводами, позначаючи цим словом свою роль у суспільстві – спонукати оточуючих мислити, формувати власний незалежний світогляд і діяти відповідно до нього. 2) Обидва вони мають досвід участі у воєнних діях: Сократ тричі побував у військових походах, брав участь у Пелопоннеській війні, був важко поранений; Овід, швидше за все, брав участь у локальних збройних національно-визвольних повстаннях у країнах Латинської Америки і в Італії. 3) І Сократ, і Артур у першій частині свого життя займають досить конформістські позиції стосовно пануючих у суспільстві філософських і релігійних поглядів, але після цілого ряду випробувань переглядають свій світогляд і займають критичну позицію стосовно популярних у суспільстві поглядів і вчень. 4) Овід і Сократ реалізовують свою місію насамперед словом – використовуючи метод майєвтики і сократівської іронії. 5) Обидва у своїх суспільствах оголошуються атеїстами за відмінну від загальноприйнятої точку зору на питання релігії. 6) Як Сократ, так і Овід відрізняються зухвалими манерами, що дратують оточуючих і владу. 7) Схожа і поведінка Сократа й Овода на суді: обидва виступають із тверезою оцінкою своїх досягнень і залишаються вірними своїм переконанням. 8) Обидва отримують можливість уникнути страти, але відмовляються від неї, демонструючи відданість своїм переконанням. 9) І Сократ, і Овід знають про наближення своєї смерті та ставляться до неї як до продовження справи всього свого життя. 10) Обидва перед смертю вимовляють пророцтва своїм катам.
Розповсюдженою є думка, що прототипом Овода виступив Дж. Мадзіні, часткову прообразність якого визнавала і сама письменниця. Доказами того, що засновник «Молодої Італії» дійсно був одним із прототипів Рівареса, можуть служити, зокрема, наступні подібності між їхніми біографіями: 1) Артур, як і Дж. Мадзіні, має дещо жіночну зовнішність. 2) І Ріварес, і Дж. Мадзіні відрізняються тонкою душевною організацією, що є причиною періодично виникаючих хворобливих станів. 3) І Дж. Мадзіні, і Артур починають свою революційну кар’єру, пов’язуючи революційну діяльність зі служінням Богові. 4) Обидва займаються літературною діяльністю, розглядаючи її як засіб революційної боротьби. 5) Обидва проводять довгі роки життя за межами батьківщини. 6) Обидва мають магічний вплив на оточуючих, викликають у своїх послідовників обожнювання. 7) Обидва претендують на роль революційного пророка, жадаючи від своїх послідовників повного і беззастережного прийняття себе.
Існують досить вагомі підстави віднести до числа можливих прототипів Овода і Дж. Гарібальді, до особистості якого Е. Войнич ставилася з великою цікавістю. Аналіз біографії Дж. Гарібальді виразно вказує на наступні подібності між ним і Оводом: 1) Батько Дж. Гарібальді володів невеликим морським судном, у той час як юридичний батько Артура був судновласником. 2) Батьки Дж. Гарібальді планували, що він стане священиком, але його захоплення франкмасонством привело до того, що католицька церква оголосила його відступником. Артур у свою чергу провів дитинство і юність в атмосфері пристрасної релігійності, мріючи все своє життя присвятити служінню Богові, однак, пройшовши через розчарування і випробування, став ворогом католицизму. 3) Майже збігаються роки вигнання Дж. Гарібальді (1834 – 1848) з періодом митарств Артура – (1833 – 1846). 4) Дж. Гарібальді брав активну участь у бойових діях у Південній Америці, що чутки приписували і Ріваресу. 5) Згідно однієї з версій, висунутих італійськими соратниками Рівареса, він, подібно Дж. Гарібальді, побував у полоні, де піддавався катуванням. 6) Дата смерті Дж. Гарібальді – 2 червня є датою розстрілу Овода.
Хоча в тексті роману згадується, що Ріварес є «особистим другом Орсіні», є певні підстави думати, що при створенні образа Овода Е. Войнич використала ряд фактів з біографії цього сподвижника Дж. Мадзіні. В основі гіпотези про те, що Ф. Орсіні виступив у ролі одного з прототипів Рівареса, лежать наступні подібності у їх біографіях: 1) Асоціація між Ріваресом і Ф. Орсіні виникає вже завдяки спільному імені – Феліче. 2) Артур у юні роки був глибоко віруючою людиною і не мислив свого життя у відриві від церкви. У свою чергу Ф. Орсіні проходив навчання в духовному училищі з метою побудови церковної кар’єри. Як і Овід, Ф. Орсіні розчарувався в служителях церкви. 3) Ф. Орсіні залишив навчання в духовній академії і примкнув до руху «Молода Італія», як і Артур, який став членом цієї підпільної організації в роки навчання в університеті. 4) У другій половині 1846 р. Ф. Орсіні брав участь у визвольному русі у Флоренції, тоді як саме в цей час Ріварес займався підготовкою повстання. 5) Поступово Ф. Орсіні встав на шлях індивідуального терору, що також ріднить його з Ріваресом. 6) Істотною деталлю є і спосіб втечі Овода з в’язниці: у свій час Ф. Орсіні вдалося втекти з в’язниці, розпилявши ґрати і спустившись по канату з перекрученої постільної білизни.
Є доречним ввести до списку можливих прототипів Рівареса і знаменитого грецького поета, революціонера А. Кіріазіса (Рігу), оскільки у їхніх біографіях існує цілий ряд подібностей фактологічного характеру: 1) Володіючи декількома іноземними мовами, Ріга протягом ряду років працює перекладачем. У свою чергу Ріварес приєднується до експедиції Дюпре, що проводила дослідження в Латинській Америці, також у якості перекладача. 2) Важливою частиною своєї революційної діяльності як Ріга, так і Овід вважають літературну роботу. При цьому обидва вміють і прагнуть донести свої ідеї до народу в максимально доступній для мас формі. 3) І Ріга, і Ріварес вірять у необхідність масового збройного повстання як засобу скинення влади іноземних поневолювачів. 4) Обох революціонерів піддають арешту в момент практичної підготовки до збройного повстання. 5) Як Ріга, так і Ріварес проявляють неймовірну мужність на допитах і залишаються вірними своїм переконанням. 6) Обох засуджують до страти, причому як у випадку Ріги, так і у випадку Овода судовий процес проходить зі значними порушеннями. 7) Рігу і Овода страчують шляхом розстрілу. 8) Обидва революціонери перед розстрілом вимовляють пророкування про те, що у найближчому майбутньому почата ними справа, продовжена іншими, здобуде перемогу.
Прихильники однієї з найбільш популярних гіпотез стверджують, що прототипом Овода був С. Степняк-Кравчинський, роль якого в житті і професійному становленні Е. Войнич вже висвітлювалась автором даного дослідження [5]. Ґрунтуючись на аналізі біографічних даних С. Степняка-Кравчинського, можна констатувати, що існує цілий ряд подібностей між ним і Ріваресом: 1) Артур, як і С. Степняк-Кравчинський входить у революційні кола у віці дев’ятнадцяти років. 2) Обидва пов’язують революційну діяльність із релігійним подвигом: Артур у юні роки розглядає участь у національно-визвольній боротьбі як шлях служіння Богові, але пізніше відмовляється від такого погляду. С. Степняк-Кравчинський у свою чергу в літературних творах агітаційного характеру порівнює революційний подвиг із християнським. 3) Обидва беруть участь у національно-визвольних виступах за межами батьківщини. 4) І Овід, і С. Степняк-Кравчинський входять у кола, близькі до Дж. Гарібальді. 5) Обидва як революційні письменники і неординарні особистості здобувають популярність не лише на батьківщині, але й у Європі. 6) Як Ріварес, так і С. Степняк-Кравчинський перебувають під постійним переслідуванням поліції, неодноразово потрапляють за грати. 7) Обидва живуть і займаються революційною і літературною діяльністю під вигаданими іменами. 8) Обидва значний період часу проводять за кордоном. 9) Обидва займаються літературною діяльністю і використовують слово у якості зброї. 10) Як і Овід, С. Степняк-Кравчинський є вкрай харизматичною особистістю. 11) В обох оточуючі відмічають сполучення холоднокровності, мужності, сили із чутливістю, особливо ніжним ставленням до природи і дітей.
Отже, вищевикладені факти дозволяють зробити наступні висновки і припущення:
– Незважаючи на інтерес дослідників до питання про те, хто явився прототипом головного героя роману «Овід», ця тема залишається маловивченою, висвітлюється поверхово і часто спекулятивно. Переважна більшість висунутих версій не підкріплені доказовою базою і претендують скоріше на сенсаційність, ніж на істинність.
– Викликає сумнів, що деякі історичні особи (зокрема С. Рейлі, Д. Вєнєвітінов та В. Караулов), що називаються дослідниками, дійсно можуть претендувати на роль прообразу Овода. У свою чергу М. Войнич, швидше за все, виступив для Е. Войнич не стільки прототипом Овода, скільки джерелом інформації про реалії підпільної революційної діяльності.
– Можна припустити, що Е. Войнич дійсно використала ряд історичних персонажів у якості прототипів Овода. Одні з них (Ісус Христос і Сократ) служили для письменниці філолофсько-теологічними і моральними авторитетами. Інші (Дж. Мадзіні, Дж. Гарібальді, А. Кіріазіс, Ф. Орсіні) були відомі Е. Войнич, як і широкій громадськості, як міфологізовані герої революційної боротьби. Із третіми (С. Степняком-Кравчинським, М. Войничем, В. Карауловим) Е. Войнич була знайома особисто.
– Особистість, біографія і погляди кожного з перелічених осіб викликали великий інтерес і захоплення Е. Войнич, однак немає достатніх підстав вважати кого-небудь із них повним прообразом Рівареса. У кожного з перелічених вище персонажів письменниця запозичила окремі біографічні факти або риси: у Христа – життєвий цикл, світогляд і масштабність особистості; у Сократа – світоглядний переворот і методи реалізації місії; у Дж. Мадзіні – спробу виступити в ролі революційного пророка; у Дж. Гарібальді – інтернаціоналістичні погляди; у С. Степняка-Кравчинського – еволюцію поглядів на методи революційної боротьби; у Ф. Орсіні, А. Кіріазіса, М. Войнича – типові обставини життя революціонера.


Библиографический список
 1. Земляной С. Провокатор как художник жизни. К 130-летию со дня рождения Сиднея Г. Рейли, прототипа Овода // Независимая газета. – 2004. – 16 сентября.
 2. Кук Э. Сидней Рейли ST1. В паутине секретных служб / Пер. с англ. – К.: НОРА-ДРУК, 2003. – 352 с.
 3. Латышев Е. Русский террорист был прототипом «Овода» // Новые известия. – 2005. – 25 марта.
 4. Мітягіна С. С. Вплив життя та творчості Сократа на формування світогляду головного героя роману Етель Войнич «Овід» // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 18. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 336 с. – С. 265 – 269.
 5. Мітягіна С.С. Вплив народовольця С. Степняка-Кравчинського на формування революційного світогляду Е. Войнич // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25-27 жовтня 2007 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Кн. 1. – С. 354 – 355.
 6. Нестерова Е. А. К 140-летию со дня рождения Э. Л. Войнич. – Сайт «Зональная научная библиотека ВГУ». – http://www.lib.vsu.ru/index_3.phtml?id_part=8&sh=103&do=1.
 7. Новоженова А. В Сибирь за прототипами // Известия. – 2008. – 22 мая.
 8. Письмо Э. Войнич Б. Н. Полевому от 14 января 1957 г. // Войнич Э. Л. Сочинения. В 2-х томах. Перевод с англ. Сост., вступит. статья, с. 3-26, и коммент. Е. Таратута. – Т. 2: Прерванная дружба; Сними обувь твою; Письма. Коммент. Е. Таратута. – М.: Гослитиздат, 1963. – 583 с. – С. 569 – 571.
 9. Українська радянська енциклопедія. В 17 томах. – К., 1960. – Т. 2. – 575 с.

References
 1. Земляной С. Провокатор как художник жизни. К 130-летию со дня рождения Сиднея Г. Рейли, прототипа Овода // Независимая газета. – 2004. – 16 сентября.
 2. Кук Э. Сидней Рейли ST1. В паутине секретных служб / Пер. с англ. – К.: НОРА-ДРУК, 2003. – 352 с.
 3. Латышев Е. Русский террорист был прототипом «Овода» // Новые известия. – 2005. – 25 марта.
 4. Мітягіна С. С. Вплив життя та творчості Сократа на формування світогляду головного героя роману Етель Войнич «Овід» // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 18. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 336 с. – С. 265 – 269.
 5. Мітягіна С.С. Вплив народовольця С. Степняка-Кравчинського на формування революційного світогляду Е. Войнич // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25-27 жовтня 2007 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Кн. 1. – С. 354 – 355.
 6. Нестерова Е. А. К 140-летию со дня рождения Э. Л. Войнич. – Сайт «Зональная научная библиотека ВГУ». – http://www.lib.vsu.ru/index_3.phtml?id_part=8&sh=103&do=1.
 7. Новоженова А. В Сибирь за прототипами // Известия. – 2008. – 22 мая.
 8. Письмо Э. Войнич Б. Н. Полевому от 14 января 1957 г. // Войнич Э. Л. Сочинения. В 2-х томах. Перевод с англ. Сост., вступит. статья, с. 3-26, и коммент. Е. Таратута. – Т. 2: Прерванная дружба; Сними обувь твою; Письма. Коммент. Е. Таратута. – М.: Гослитиздат, 1963. – 583 с. – С. 569 – 571.
 9. Українська радянська енциклопедія. В 17 томах. – К., 1960. – Т. 2. – 575 с.


Количество просмотров публикации: Please wait

Все статьи автора «SSM»


© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться:
 • Регистрация